20 lutego powstanie Biuro Polityki Mobilności i Transportu

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wprowadzenie w życie założeń warszawskiej polityki mobilności to priorytetowe zadania nowego Biura Polityki Mobilności i Transportu

– Naszym absolutnym priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa pieszych. Nowa struktura biura musi odzwierciedlać zmianę sposobu myślenia na temat kwestii mobilności i transportu w mieście – podkreśla Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Funkcjonowanie BPMiT będzie się opierało o merytoryczny podział na trzy piony:

  • Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu
  • Mobilności i Strategii Transportowej
  • Infrastruktury Drogowej i Organizacji

Pion Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu będzie odpowiedzialny za politykę bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu, programy i audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu, zatwierdzanie stałych i czasowych organizacji ruchu, a także sprawy związane z kontrolą pasa drogi.

Pion Mobilności i Strategii Transportowej zajmie się wprowadzaniem polityki mobilności i strategii transportowej, dbaniem o utrzymywanie odpowiednich standardów ruchu pieszego i rowerowego, strategiczną współpracą z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego i innymi jednostkami miasta, przygotowywaniem oraz analizą obsługi transportowej obszarów i koncepcji rozwiązań transportowych.

Do zadań pionu Infrastruktury Drogowej i Organizacji będzie należało planowanie rozwoju sieci drogowej, prowadzenie polityki parkingowej (także dotyczącej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego), współpraca z dzielnicami w zakresie zarządzania drogami gminnymi a także nadzór nad ZDM, ZTM, ZRiKD i ZOM.

Najważniejsze bezpieczeństwo

Miasto intensyfikuje działania nad poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednym z pierwszych zadań nowego biura będzie opracowanie programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w stolicy, w szczególności działań, które doprowadzą do systematycznego spadku liczby ofiar śmiertelnych, szczególnie wśród pieszych. Realizując to zadanie Miasto będzie współdziałać z wieloma podmiotami, w taki sposób, aby poprzez koordynację aktywności uzyskać oczekiwane rezultaty. Planujemy powołanie stałego zespołu ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu, który będzie opiniował proponowane rozwiązania. Do współpracy z tym zespołem zaprosimy Policję.

Program poprawy bezpieczeństwa będzie uwzględniał priorytety określone w kierunkach polityki Komisji Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa drogowego na lata 2011-2021, takie jak: edukacja i szkolenia, egzekucja przepisów ruchu drogowego, bezpieczniejsza infrastruktura drogowa, bezpieczniejsze pojazdy, stosowanie nowoczesnych technologii, pomoc ofiarom wypadków, ochrona użytkowników dróg szczególnie narażonych na wypadki.

Priorytety na 2017 rok. Audyt 1000 przejść dla pieszych

W tym roku m.in. przewidziany jest kolejny audyt tysiąca przejść dla pieszych oraz doświetlenie ok. 250 przejść. Modernizowane będą skrzyżowania, na których dochodziło w ubiegłych latach do największej liczby wypadków i kolizji. Na bieżąco monitorowane będzie działanie sygnalizacji świetlnych, budowane będą azyle dla pieszych, progi zwalniające, porządkowane parkowanie pojazdów w rejonie przejść i skrzyżowań. Trwają analizy dotyczące wprowadzenia dla niektórych rejonów miasta stref ruchu uspokojonego (tempo 30). Planowane są także kampanie edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa w komunikacji publicznej dla dzieci i dorosłych.

Polityka mobilności wprowadzana w życie

Warszawska polityka mobilności (WPM) to dokument strategiczny wyznaczający cele i sposoby nowego, aktywnego sposobu zarządzania komunikacją w mieście. Po ponad 20 latach od uchwalenia pierwszej polityki transporto­wej i 6 latach realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju sys­temu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne nowy dokument poszerza optykę spojrzenia na warszawski transport i zarządzanie nim.

Warszawska polityka mobilności jest zbieżna z oczekiwaniami warszawiaków dotyczącymi m.in. zapewnienia alternatywnych dla samochodu form odbywania podróży (transport zbiorowy, rowerowy i pieszy), przekształcania ulic i placów dotychczas zawłaszczonych przez samochody, umożliwiania korzystania z otwartych, publicznych przestrzeni i aktywnego współuczestniczenia w życiu miasta.

WPM opiera się na takich działaniach jak: wspieranie budowy ładu przestrzennego miasta; zwiększenie roli transportu zbiorowego, ruchu pieszego i rowerowego; przekształcenia przestrzeni publicznych i przywracanie im ich społecznej roli; dostosowanie parametrów ulic do planowanych funkcji; porządkowanie parkowania, transportu ładunków, dostaw towarów i obsługi ruchu turystycznego.

Wprowadzaniem i monitorowaniem wdrażania WPM i Strategii zajmie się wydzielony pion BPMiT. Pion ten będzie koordynował działania podejmowane na rzecz realizacji Warszawskiej polityki mobilności przez poszczególne biura i jednostki organizacyjne miasta. Tu będą także powstawały  mi.n. wytyczne do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i koncepcji zagospodarowania obszarów, opracowania programowe, studialne i koncepcyjne z zakresu obsługi transportowej, koncepcje obsługi transportowej  dużych imprez masowych. Ważna będzie także współpraca z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, PKP PLK oraz innymi instytucjami w zakresie powiązania sieci transportowej miasta z układami transportowymi regionu i kraju.

źródło: um.warszawa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *