PGNiG Termika wybrało wykonawcę bloku w EC Żerań

PGNiG Termika poinformowało w środę (17 maja br.) o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań.

Po analizie i ocenie ostatecznych ofert, złożonych 16 lutego br. PGNiG Termika uznało za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez konsorcjum: Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Gmbh – lider konsorcjum; Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd; Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Ltd.; Polimex Mostostal SA. Oferta konsorcjum została oceniona na 55.96 punktów.

Cena całkowita wybranej oferty, obejmująca budowę bloku w formule pod klucz oraz umowę serwisową, wynosi brutto 1 587 219 tys. zł. po przeliczeniu euro na zł wg. kursu z dnia 1 lutego 2017 roku. Druga ze złożonych w postępowaniu ofert, przez konsorcjum firm GE, została odrzucona. Z uzasadnienia PGNiG Termiki wynika, że oferta została odrzucona, gdyż w ocenie zamawiającego jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z wcześniejszych informacji wynikało, że oferta konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems i Polimeksu opiewała 1,102 mld zł (brutto) oraz 111,9 mln euro, a GE na 1, 369 mld zł (brutto) i 114,9 mln euro.

Inwestycja wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, która zakłada utrzymanie pozycji wiodącego dostawcy gazu na polskim rynku. Jednostka o mocy zainstalowanej około 490 MWe i cieplną powyżej 250 MW będzie zużywała corocznie około 550 mln m3 gazu ziemnego, co będzie stanowić około 4 proc. krajowego zużycia tego paliwa.

Przekazanie do eksploatacji bloku gazowo-parowego planowane jest na 2020 rok.

„Blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Żerań stanowi strategiczną inwestycję nie tylko dla m. st. Warszawy i PGNiG Termika, ale także w skali kraju. Jesteśmy przekonani, że inwestycja ta wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Warszawy oraz poprawi komfort życia lokalnej społeczności. Budowa bloku BGP o mocy 450 MWe w Ec Żerań ma na celu odtworzenie mocy wytwórczych zakładu w związku z programem likwidacji wyeksploatowanego, przestarzałego majątku produkcyjnego (ponad 60-letniego), nie spełniającego oczekiwanych standardów środowiskowych Konkluzji BAT” – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGNiG Termika.

Parametry techniczne bloku będą spełniały wymogi Dyrektywy ws. Emisji Przemysłowych (IED) oraz wymogi BAT (Najlepszych Dostępnych Technologii). Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zasilania energetycznego aglomeracji warszawskiej oraz odczuwalnej poprawy jakości powietrza.

Był to kolejny przetarg na budowę kotła dla żerańskiej elektrociepłowni. W lipcu 2016 r. PGNiG Termika podjęła decyzję o unieważnieniu przetargu na budowę nowego bloku gazowo-parowego o mocy 420-490 MWe w EC Żerań. Jak podała wówczas spółka, powodem takiej decyzji było to, że oferta z najniższą ceną przewyższała budżet zamawiającego, który ustalono na równe 1,6 mld zł brutto.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Solve : *
3 + 23 =