Gaz-System przygotowuje teren pod budowę gazociągu do EC Żerań

Spółka przystępuje do realizacyjnego etapu prac, które mają na celu doprowadzenie gazu do Elektrociepłowni Żerań do 2020 roku. Została podpisana umowa na wycinkę drzew i krzewów, aby właściwie zabezpieczyć miejsce przyszłych robót.

GAZ-SYSTEM 11 stycznia 2018 r. podpisał z konsorcjum firm: w roli lidera – Sebastian Kluczyński  F.H.U. Kluczyński z Warszawy z partnerem: Arkadiusz Skarżyński Firma Usługowo-Handlowa „ARTUS” z Warszawy umowę na wycinkę drzew i krzewów w pasie budowy gazociągu. Termin realizacji umowy obejmuje okres od stycznia do 30 kwietnia 2018 r.

Wykonawca opracował i uzgodnił harmonogram prac. GAZ-SYSTEM zatwierdził plan organizacji robót, szczególną wagę przykładając do odpowiedniego zabezpieczenia i nadzoru obszaru wycinki oraz prowadzenia prac w sposób najmniej uciążliwy dla otoczenia. W trosce o bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz mieszkańców terenów położonych wzdłuż Kanału Żerańskiego stosowne informacje zostały również przesłane lokalnym organom administracji i mieszkańcom oraz właścicielom działek.

W pierwszej kolejności, przy udziale nadzoru przyrodniczego odbędzie się znakowanie geodezyjne trasy, a następnie do 28 lutego 2018 r. wykonana zostanie wycinka.  Karczowanie pozostałości drzew i krzewów oraz podszycia, wraz z uporządkowaniem terenu, zostanie zakończone w terminie do 30 kwietnia 2018 r.

Podczas inwentaryzacji roślinności przeprowadzonej przez dendrologów w 2016 r. na terenie przyszłych prac budowlanych zidentyfikowano łącznie ponad 7200 drzew w pasie decyzji lokalizacyjnej (zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego wydaną 13 kwietnia 2016 r.). Obszar ten obejmuje teren dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy oraz gminy Nieporęt.

Pozwolenie na budowę, które wydał następnie Wojewoda 19 września 2016 r., objęło obowiązkowym zezwoleniem na wycinkę mniejszą liczbę tj. 3999 szt. drzew i ponad 21 tys. m2 krzewów.

GAZ-SYSTEM pozostawi prawie 2000 szt. drzew, które nie będą kolidować bezpośrednio z pracami ziemnymi, a znajdują się w pasie decyzji lokalizacyjnej, objętym inwentaryzacją dendrologiczną.

Pozostałe obiekty roślinne (krzewy, młodnik, drzewa owocowe, itp.) w liczbie ok. 1200 szt. nie wymagają pozwolenia, ale muszą zostać również usunięte ze względów bezpieczeństwa i zapewnienia możliwości przeprowadzenia robót polegających na ułożeniu w wykopie gazociągu.

***
W grudniu 2017 r. GAZ-SYSTEM zakończył konsultacje społeczne w sprawie renowacji terenu po budowie gazociągu. Celem tych działań było opracowanie spójnej koncepcji zagospodarowania, uwzględniającej oczekiwania mieszkańców Białołęki. Profesjonalna firma wraz z mieszkańcami pracowała nad zaplanowaniem przestrzeni w sposób umożliwiający po budowie realizację potrzeb rekreacyjnych i środowiskowych użytkowników tego obszaru.

Priorytetowym zadaniem projektu było dobranie zieleni w sposób gwarantujący przywrócenie naturalnej roślinności nad brzegiem kanału.   W koncepcji przewidziane zostały nasadzenia drzew i krzewów, dopasowanych gatunkowo optymalnie do istniejących tam warunków glebowych, a te zlokalizowane przy drogach będą miały właściwości pochłaniające zanieczyszczenia. Rozmieszczenie nasadzeń zostało zapisane w sposób uwzględniający w przyszłości realizację placu zabaw czy innych miejsc dla rekreacji.  W efekcie końcowym po zakończeniu inwestycji teren pasa montażowego będzie przywrócony mieszkańcom Warszawy, dając możliwość różnych form odpoczynku w otoczeniu zieleni.

Proces konsultacji oraz finalna koncepcja zagospodarowania terenu po budowie gazociągu do EC Żerań są dostępne na stronie: www.kanalzeranski.pl .

Film obrazujący pomysły na renowację terenu, wypracowane wspólnie z mieszkańcami.

video
play-sharp-fill

Budowa gazociągu z Tłoczni Gazu w Rembelszczyźnie wzdłuż Kanału Żerańskiego jest konieczna do uruchomienia powstającego bloku parowo-gazowego w Elektrociepłowni Żerań. Inwestycja ta podniesie poziom bezpieczeństwa energetycznego w aglomeracji warszawskiej oraz poprawi jakość powietrza (zmniejszenie emisji pyłów z EC-Żerań o ponad 60%).

Za budowę gazociągu odpowiedzialny jest GAZ-SYSTEM. Prace przy budowie gazociągu rozpoczną się na początku 2018 roku i prowadzone będą na odcinku ok. 10,5 km, z czego na terenie dzielnicy Białołęka (ok. 9 km) oraz gminy Nieporęt (ok. 1 km).

Inwestycja będzie polegać na ułożeniu stalowego rurociągu o średnicy 500 mm na głębokości minimum 1,7 m, a następnie renowacji miejsca budowy, w tym odtworzeniu elementów małej architektury i nasadzeniu drzew. Przeszkody uniemożliwiające bezkolizyjne ułożenie gazociągu w wykopie, np. mosty, wiadukty i tory kolejowe, nadbrzeże portu, infrastruktura ciepłownicza, będą pokonywane z wykorzystaniem metod bezwykopowych, tzw. przecisków lub przewiertów sterowanych HDD.

źródło: materiały prasowe GAZ SYSTEM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
27 × 24 =